з.1
Коя е единицата за сила?

з.2
След претегляне със силомер се установява, че две тела имат еднакво тегло. Кой от следните изводи е верен?

з.3
Колко грама е масата на 1 L олио? Плътността на олиото е 0,7 g/cm3.

з.4
Кое от следните определения е вярно? Величината, която характеризира способността на телата да извършват работа, се нарича:

з.5
Посочете вярното твърдение. Най-добри проводници на електричество са:

з.6
Кое е излишното? Действията на електричния ток са :

з.7
Какъв път изминава влак за време t = 2 h при движение със скорост v = 100 km/h ?

з.8
За хидростатичното налягане е вярно, че:

з.9
Човек със ски потъва по-малко в снега, отколкото когато стъпва с обувки, защото:

з.10
име и клас