з.1
Харесват ли ви часовете по физика? Дайте своите препоръки.