з.1
При последователно свързване на консуматори, общото напрежение е: