Не всички движения са трептения. Движенията, които определяме като трептения са

Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от неговите характеристики е нула. Това е:

Колко пъти преминава през равновесното си положение за 4 s махало, което трепти с честота ν = 5 Hz

Коя формула изразява периода на пружинното махало?

За един период Т на трептене, пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата на трептене?

Кое от твърдение не е вярно? Механични вълни могат да се разпространяват във:

По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с ν = 5 Hz и λ = 40cm. Колко е скоростта на вълната?

Човекът възприема като звук механични вълни във въздух с честота в интервала:

С коя единица се измерва интензитетът на вълните?

клас и име