з.1
Цифрата на стотните в десетичния запис на числото 123,456 е: