з.1
В седми клас момчетата са 70 , а момичетата 56 . Колко процента са момичетата от момчетата ?