з.1
Двустранен лост има рамена с размери 20 cm и 80 cm. Колко е дължината на лоста и колко пъти печелим с него сила?

з.2
Неподвижната макара е разновидност на:

з.3
Старата търговска везна определяме като:

з.4
Каква минимална сила е необходима за издигане на товар с тегло Р = 200 N по наклонена равнина с височина h = 1 m и дължина L = 4m?

з.5
Кое от следните сечива или уреди е едностранен лост?

з.6
Кое от изброените не е прост механизъм?

з.7
Хидростатичното налягане не зависи от

з.8
Тялото потъва, когато:

з.9
В хидравличните машини се използва:

з.10
клас и име